Det grundläggande i arbetsmiljöarbetet är att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa och olycksfall.   Det systematiska arbetsmiljöarbetet regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1, som gäller från den 1 juli 2001 och ersätter därmed de äldre reglerna om ”Internkontroll av arbetsmiljön”. I arbetsgivarens uppgifter vid internkontroll av arbetsmiljön ligger att identifiera och bedöma risker samt att vidta åtgärder för att få bort eller minska dem. Bestämmelser om internkontroll finns i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om internkontroll av arbetsmiljön. Det är betydelsefullt att det på arbetsplatserna finns beredskap inte bara för att ge första hjälpen vid olyckor och sjukdom utan även för att tillgodose det behov av psykiskt och socialt omhändertagande som uppstår hos arbetstagare som på olika sätt drabbas av akuta kriser, olyckor eller andra allvarliga händelser. Detta kan minska personliga lidanden och förebygga sjukfrånvaro och därmed produktionsbortfall.
© MEDIX Management Tel: 070-678 1770 mail: info@medix.se Huvudkontor: SUNDSVALL
MEDIX
Brochyr Brochyr Brand
SAM
Systematiskt arbetsmiljöarbete